Search
Close this search box.

Säännöt

Säännöt ohjaavat yhdistyksen toimintaa. Sääntömuutoksista päätetään yhdistyksen jäsenkokouksessa. Yhdistyksen jäsen hyväksyy säännöt hakiessaan yhdistyksen jäseneksi.

 

1 § Nimi ja kotipaikka

Yhdistyksen nimi on Kissojen katastrofiyhdistys KKY ry. Yhdistyksen kotipaikka on Tampere.

2 § Tarkoitus

Yhdistyksen tarkoituksena on kodittomista kissoista huolehtiminen.

Tarkoituksen toteuttamiseksi yhdistys pyrkii ottamaan toimialueellaan oleskelevat kodittomat kissat talteen tilapäisiin hoitokoteihin. Hoitokodeissa kissoille annetaan asianmukainen hoito. Mikäli kissaa ei suvunjatkamisen estämiseksi ole leikattu, huolehditaan leikkauttamisesta, ja kissan kuntouduttua se sijoitetaan vakinaiseen kotiin.

Yhdistys pyrkii kodittomien kissojen lukumäärän vähentämiseen. Yhdistys levittää tietoa kodittomien kissojen asemasta ja kissojen hoidosta.

Yhdistys kannattaa tehokasta lainsäädantoa kissojen aseman parantamiseksi yhteiskunnassa sekä tekee tähän liittyviä esityksiä.

Toimintansa tukemiseksi yhdistyksellä on oikeus omistaa toimintaansa varten kiinteää ja irtainta omaisuutta. Yhdistys voi järjestää myyjäisiä, arpajaisia ja rahankeräyksiä sekä ottaa vastaan testamentteja ja muita lahjoituksia. Toimintaansa varten yhdistys hankkii tarvittaessa asianmukaiset luvat.

3 § Jäsenyys

Yhdistyksen jäseniksi voi hallitus hyväksyä henkilöitä, jotka hyväksyvät yhdistyksen toimintaperiaatteet ja suorittavat jäsenmaksunsa. Hallitus voi erottaa jäsenen, joka toimii yhdistyksen huomattavaksi vahingoksi.

Kissojen Katastrofiyhdistys KKY ry:n jäsenyydet ovat:
a) Varsinainen jäsen. Yhdistyksen varsinaiseksi jäseneksi voidaan hyväksyä yksityinen henkilö. Varsinaisella jäsenellä on äänioikeus.
b) Kannatusjäsen. Yhdistyksen kannatusjäseneksi voidaan hyväksyä yksityinen henkilö, yritys tai yhdistys. Kannatusjäsenellä on äänioikeus.  

4 § Hallitus

Yhdistyksen asioita hoitaa ja edustaa hallitus, johon kuuluu puheenjohtajan lisäksi 3-6 varsinaista jäsentä.

Puheenjohtajaksi tai hallituksen jäseneksi voidaan valita ainoastaan yhdistyksen täysivaltainen jäsen. Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan ja sihteerin, sekä valitsee keskuudestaan tai ulkopuoleltaan taloudenhoitajan ja muut mahdolliset tarvittavat toimihenkilöt.

Puheenjohtajan ja jäsenten toimikausi alkaa valinnan tehneen yhdistyksen kokouksen päättyessä. Puheenjohtajan ja hallituksen jäsenen toimikausi päättyy valintaa toisena seuraavana vuonna vuosikokouksen päättyessä. Hallituksen jäsenistä puolet tai lähinnä puolet on vuosittain erovuorossa. Ensimmäisellä kerralla erovuoroiset valitaan arvalla. Erovuoroiset voidaan valita uudelleen.

Hallitus on päätosvaltainen, kun puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja ja vähintään kaksi varsinaista jäsentä on paikalla.

Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta tarvittaessa tai kun vähintään puolet hallituksen jäsenistä sitä pyytää.

Hallitus voi halutessaan käyttää ulkopuolisia asiantuntijoita kokouksissaan tai tilaisuuksissa.

Yhdistyksen nimen kirjoittavat puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja sihteeri, aina kaksi yhdessä.

5 § Vuosimaksu

Yhdistykselle perittävästä jäsenmaksusta päättää vuosikokous. Päätös koskee tällöin seuraavaa vuotta.

6 § Vuosikokous

Yhdistyksen vuosikokous pidetään hallituksen määräämänä päivänä kuuden (6) kuukauden kuluessa tilikauden päättymisestä.

Vuosikokouksessa käsiteltävät asiat:

  1. Valitaan kokoukselle puheenjohtaja ja sihteeri sekä kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja kaksi ääntenlaskijaa.
  2. Tarkistetaan, onko vuosikokous kutsuttu sääntöjen mukaisesti koolle.
  3. Kuullaan toimintakertomus ja tilinpäätös sekä tilintarkastajien lausunto edelliseltä tilikaudelta.
  4. Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta seka vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille tilivelvollisille.
  5. Päätetään yhdistyksen toimintasuunnitelmasta alkaneelle tilikaudelle.
  6. Päätetään yhdistyksen tulo- ja menoarviosta alkaneelle tilikaudelle.
  7. Valitaan hallituksen puheenjohtaja joka toinen vuosi ja hallituksen muut jäsenet alkaneelle toimintakaudelle.
  8. Yhdistyksellä on yksi toiminnantarkastaja ja yksi varatoiminnantarkastaja. Toiminnantarkastajien toimikausi on yksi tilikausi. Toiminnantarkastajat valitaan yhdistyksen vuosikokouksessa.
  9. Vahvistetaan jäsenmaksu.
  10. Käsitellään muut esitetyt asiat.

7 § Kutsu yhdistyksen kokouksiin

Yhdistyksen kokoukset kutsutaan koolle lähettämällä kutsu jäsenille ensisijaisesti sähköpostitse, sähköpostiosoitteen puuttuessa kirjeitse. Kutsu tulee lähettää 14 vuorokautta ennen kokousta.

8 § Äänestäminen

Jokaisella yhdistyksen jäsenellä on kokouksessa äänioikeus.

Yhdistyksen päätökseksi tulee näiden sääntöjen 11 ja 12 §:ssa mainituin poikkeuksin se mielipide, jonka hyväksi useimmat äänet on annettu. Äänten mennessä tasan ratkaisee kokouksen puheenjohtajan kannattama asia, vaaleissa kuitenkin arpa.

9 § Tilikausi

Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi.

10 § Ylimääräinen kokous

Yhdistyksen kokous on pidettävä, kun vähintään kymmenesosa yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä sitä hallitukselta kirjallisesti vaatii.

Ellei hallitus ole kutsunut koolle säännöissä määrättyä kokousta, on jokaisella yhdistyksen jäsenellä oikeus esittää hallitukselle vaatimus yhdistyksen koollekutsumisesta.

11 § Sääntöjen muuttaminen

Näiden sääntöjen muuttamisesta voi päättää yhdistyksen vuosikokous tai ylimääräinen kokous. Sääntöjen muuttamiseen tarvitaan kaksi kolmasosaa annetuista äänistä.

12 § Yhdistyksen purkaminen

Yhdistys puretaan, mikäli purkamisehdotus saa yhdistyksen kokouksessa vähintään kolme neljäsosaa annetuista äänistä.

Jos yhdistys purkautuu tai lakkautetaan, on yhdistyksen varat ja omaisuus luovutettava Helsingin eläinsuojeluyhdistys – Helsingfors djurskyddsforening HESY ry:lle (rn: 99.821) tai, mikäli se on lakkautettu, jollekin oikeuskelpoiselle eläinsuojeluorganisaatiolle.

Yhdistyksen keräyslupa

Keröysluvan numero: RA/2019/1078 29.11.2019
Rahankeräysluvan myöntäjä: Sisä-Suomen poliisilaitos

Auta meitä auttamaan

Löydä kaikki ajankohtaiset tarvike- ja
ruokatarpeet sekä eri lahjoitustavat