Search
Close this search box.

5.5.2023

Tämä on Kissojen Katastrofiyhdistys KKY ry:n henkilötietolain (10 ja 24 §) ja EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukainen rekisteri- ja tietosuojaseloste.

1. Rekisterinpitäjä Kissojen Katastrofiyhdistys KKY ry

Jurvalankatu 2 LT 2 33330 Tampere

Puheenjohtaja Marko Kaitala

hallitus@kky-ry.fi

044 747 5500

2. Rekisteristä vastaava yhteyshenkilö

Marko Kaitala

hallitus@kky-ryfi

044 747 5500

3. Rekisterin nimi

Kissojen Katastrofiyhdistys KKY ry:n jäsenrekisteri

4. Oikeusperuste ja henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Rekisterissä käsitellään Kissojen Katastrofiyhdistys KKY ry:n jäsenten henkilötietoja. Henkilötietoja käsitellään rekisteröidyn suostumuksella. Henkilö antaa suostumuksensa henkilötietojensa käsittelyyn lähettäessään jäsenhakemuksensa.

Henkilötietoja käsitellään Kissojen Katastrofiyhdistys KKY ry:n ja yhdistyksen jäsenten välisessä viestinnässä sekä jäsenyyteen liittyvissä tarkoituksissa.

Rekisterin tarkoituksena on rekisteröidyn henkilö- ja jäsentietojen ajantasainen hallinta. Henkilötietojen käsittely perustuu KKY ry:n lainsäädännölliseen velvoitteeseen ylläpitää jäsenrekisteriä.

5. Rekisterin tietosisältö

Rekisteriin tallennetaan jäsenen nimi, asuinpaikkakunta, kotiosoite, puhelinnumero ja sähköpostiosoite.

Tiedot säilytetään jäsenrekisterissä niin kauan kuin rekisteröidyn jäsenyys on voimassa. Mikäli jäsen ei maksa jäsenmaksuaan, jäsenyys päätetään seuraavan vuoden tammikuun ensimmäisessä hallituksen kokouksessa.

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Henkilötiedot kerätään rekisteröidyltä jäseneksi liittymisen yhteydessä. Tiedot

suoritetuista jäsenmaksuista saadaan pankin järjestelmästä.

KKY ry päivittää rekisteriä ja huolehtii tarpeettomien tietojen poistamisesta rekisteristä.

7. Tietojen säännönmukaiset luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Rekisteröidyn henkilötietoja ei luovuteta säännönmukaisesti kolmansille osapuolille ilman rekisteröidyn suostumusta.

Rekisteröidyn henkilötietoja ei luovuteta EU:n tai ETA-alueen ulkopuolelle.

8. Rekisterin suojauksen periaatteet

Rekisterin käsittelyssä noudatetaan huolellisuutta ja tietojärjestelmien avulla käsiteltävät tiedot suojataan asianmukaisesti.

Henkilötiedot on suojattu ja tallennettu KKY ry:n järjestelmään, jonka käyttöoikeus on vain niillä yhdistyksessä toimivilla määritellyillä henkilöillä, jotka tarvitsevat tietoja tehtävissään. Heillä on käytössään henkilökohtaiset käyttäjätunnukset ja salasanat.

9. Tarkastusoikeus ja oikeus vaatia tiedon korjaamista

Jokaisella rekisteröidyllä on oikeus tarkistaa rekisteriin tallennetut tietonsa ja vaatia mahdollisen virheellisen tiedon korjaamista tai puutteellisen tiedon täydentämistä.

Mikäli henkilö haluaa tarkistaa hänestä tallennetut tiedot tai vaatia niihin oikaisua, pyyntö tulee toimittaa rekisterinpitäjälle joko sähköpostilla tai puhelimitse.

10. Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet

Rekisteröidyllä on lähtökohtaisesti oikeus soveltuvan tietosuojalainsäädännön mukaisesti milloin tahansa:

  • saada tieto henkilötietojensa käsittelystä
  • saada pääsy omiin tietoihinsa ja tarkastaa itseään koskevat KKY ry:n käsittelemät henkilötiedot
  • vaatia epätarkan ja virheellisen henkilötiedon oikaisua ja tietojen täydentämistä
  • vaatia henkilötietojensa poistamista
  • peruuttaa suostumuksensa ja vastustaa henkilötietojensa käsittelyä siltä osin kuin henkilötietojen käsittely perustuu rekisteröidyn suostumukseen
  • vastustaa henkilötietojensa käsittelyä henkilökohtaiseen erityiseen tilanteeseensa liittyvällä perusteella siltä osin kuin henkilötietojen käsittelyperusteena on KKY ry:n oikeutettu etu
  • saada henkilötietonsa koneluettavassa muodossa ja siirtää kyseiset tiedot toiselle rekisterinpitäjälle edellyttäen, että rekisteröity on itse toimittanut kyseiset henkilötiedot KKY ry:lle. KKY ry käsittelee kyseisiä henkilötietoja rekisteröidyn suostumuksen perusteella ja käsittely suoritetaan automaattisesti
  • vaatia henkilötietojensa käsittelyn rajoittamista

11. Oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle

Jokaisella rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus asianomaiselle valvontaviranomaiselle mikäli rekisteröity katsoo, että hänen henkilötietojaan ei ole käsitelty soveltuvan tietosuojalainsäädännön mukaisesti.

12. Muutokset Kissojen Katastrofiyhdistys KKY ry:n jäsenrekisterin tietosuojaselosteeseen

Tätä tietosuojaselostetta päivitetään esimerkiksi lainsäädännön tai yhteystietojen muuttuessa.

Yhdistyksen jäsenyys

Tule mukaan kokouksiin tai puhtaasti kannattamaan toimintaamme